Standardy zarządzania


Właściwe zarządzanie

Jedną z przyczyn braku zadowalających wyników firmy może być brak standardów i niewłaściwe zarządzanie pracownikami. Menedżerowie albo dają zbyt dużą swobodę w pracy swoim pracownikom albo zbyt rygorystycznie kontrolują każde działanie. Jeśli w organizacji brakuje standardów zarządzania, to często spada jakość i wydajność pracy, a co za tym idzie wyniki zespołu.

Spójny system zarządzania personelem obejmuje kilkanaście obszarów między innymi: strategię i politykę personalną, strukturę i opisy stanowisk (w tym definiowanie zakresu uprawnień i odpowiedzialności oraz obszarów współpracy), politykę rozwoju i zarządzania kompetencjami (modele kompetencyjne, planowanie rozwoju i ścieżek kariery) oraz obszar wynagradzania (wartościowanie stanowisk, polityka wynagrodzeń, systemy wynagradzania i premiowania).

Komunikacja w firmie

Ważnym elementem budowy sprawnie działającej organizacji jest wdrożenie standardów komunikacji, które będą sprzyjały otwartej wymianie informacji zarówno w obszarach wzajemnych relacji (przełożony – pracownik, pracownik – pracownik) jak i służyły doskonaleniu funkcjonowania firmy (system oceny procesów i ciągłego doskonalenia). Systemy takie mogą być oparte o tradycyjne modele, takie jak system ocen okresowych i badania zaangażowania pracowników lub nowoczesne modele, takie jak np. Środowisko Pracy Zorientowane na Wyniki (ang. ROWE – Results Only Work Environment) lub Zarządzanie Osiągnięciami (ang. Performance Management). Wybór właściwych standardów zarządzania zależy od organizacji i jej kultury organizacyjnej.

Kiedy warto rozpocząć z nami projekt budowy/przeglądu standardów zarządzania

  • Obecny sposób zarządzania firmą nie pozwala na osiągnięcie oczekiwanych wyników
  • Pracownicy nie osiągają swoich celów i nie realizują przydzielonych im zadań
  • Dochodzi do konfliktów pomiędzy zarządzającymi a pracownikami
  • Występuje duża rotacja w firmie
  • Pracownicy dużo pracują, są przemęczeni, a mimo to nie osiągają wyników

Wyniki projektu budowy/przeglądu standardów zarządzania

  • Dostarczenie zarządowi firmy wiedzy na temat standardów zarządzania
  • Budowa standardów zarządzania w oparciu o nasze narzędzia, takie jak: wzorcowe mapy standardów zarządzania
  • Wsparcie w zmianach organizacyjnych firmy i wdrożeniu standardów zarządzania

Wdrożenie standardów zarządzania z Salesberry

Prowadzone przez nas projekty wdrożenia standardów zarządzania są częścią projektów w obszarze strategii firmy, strategii sprzedaży i organizacji sprzedaży, wtedy gdy wdrożenie standardów zarządzania w firmie jest niezbędne do osiągnięcia lepszych wyników.

Jeśli napotykają Państwo problemy wynikające z braku standardów zarządzania, prosimy o kontakt z nami. Zaproponujemy Państwu współpracę z jednym z zaufanych i doświadczonych konsultantów w obszarze budowy i wdrożenia standardów zarządzania, który będzie służył Państwu swoją wiedzą i doświadczeniem w takim projekcie.