Standardy i metody rekrutacji


Projekty budowy standardów rekrutacji przeznaczone są dla firm, które napotykają trudności w rekrutacji pracowników o kwalifikacjach i postawie odpowiadającej swoim oczekiwaniom. Celem projektów jest wypracowanie metod i narzędzi, które pozwolą firmie przyciągać, zatrudniać i utrzymać coraz lepszych pracowników.

Trudności, które napotykają firmy w rekrutacji wynikają przede wszystkim z tego, że proces rekrutacji jest złożony i łatwo popełnić błędy, które uniemożliwiają zatrudnienie właściwych osób.

Największe wyzwania w rekrutacji

Brak dobrych kandydatów – pomimo starań osoby zgłaszające się na dane stanowisko nie odpowiadają oczekiwaniom. Przyczyną braku właściwych kandydatów mogą być między innymi: złe postrzeganie pracodawcy na rynku pracy, źle przygotowana lub nieadekwatna do rynku oferta pracy, niewłaściwie prowadzone dotarcie do kandydatów i brak dobrej komunikacji oferty pracy. Często przyczyną niechęci kandydatów do złożenia aplikacji jest współpraca z jedną lub wieloma agencjami pracy działającą w modelu „hurtownia CV”.

Trudności w ocenie postawy i kompetencji kandydatów – pomimo starań osoby prowadzące rekrutację nie są w stanie właściwie ocenić postawy i kompetencji kandydatów. Najczęstszą przyczyną jest stosowanie niewłaściwych narzędzi oceny kandydatów. Wykorzystanie wywiadu z kandydatem (zarówno wywiadu strukturalizowanego, kompetencyjnego lub behawioralnego) nie jest wystarczającym narzędziem do oceny kompetencji kandydatów.

Brak spodziewanych wyników po zatrudnieniu – pomimo doświadczenia i wysokiej oceny kompetencji pracownik nie osiąga oczekiwanych wyników. Przyczyną braku wyników może być zarówno źle poprowadzony proces rekrutacji jak też brak motywacji ze strony nowozatrudnionego pracownika (brak lub źle skonstruowany system motywacji w organizacji) lub brak programu wprowadzania w pierwszym okresie pracy pracownika i brak wsparcia przełożonych. Często przyczyną jest brak jasnych celów dla danego stanowiska lub brak standardów pracy. Powoduje to, że pracownicy nie tylko nie widzą jakie cele mają osiągnąć, ale przede wszystkim nie wiedzą, w jaki sposób powinni pracować, by je osiągnąć.

Kiedy warto rozpocząć z nami projekt wdrożenia standardów rekrutacji

  • Organizacja systematycznie napotyka trudności w rekrutacji właściwych osób
  • Wśród zatrudnionych osób jest wysoka rotacja

Wyniki projektu budowy/przeglądu standardów rekrutacji

  • Dostarczenie pracownikom firmy wiedzy na temat standardów rekrutacji
  • Budowa i wdrożenie standardów dotarcia do właściwych kandydatów
  • Budowa i wdrożenie narzędzi oceny kompetencji dla poszczególnych stanowisk w sprzedaży i marketingu
  • Wdrożenie 7-etapowego procesu rekrutacji opracowanego przez Salesberry.
  • Wsparcie doświadczonego konsultanta ds. rekrutacji we wdrożeniu standardów rekrutacji oraz prowadzeniu najtrudniejszych rekrutacji.

Rekrutacja z Salesberry

Salesberry prowadzi projekty rekrutacji na wybrane stanowiska w sprzedaży. Prowadzone przez nas projekty rekrutacji są częścią projektów w obszarze strategii sprzedaży i organizacji sprzedaży. Służą one uzupełnieniu zespołu osobami posiadającymi kompetencje w obszarach niezbędnych do rozwoju firmy naszego Klienta.

Jeśli napotykają Państwo problemy w rekrutacji na konkretne stanowisko, prosimy o kontakt z nami. Możemy zarekomendować Państwu współpracę z jednym z zaufanych i doświadczonych konsultantów w obszarze rekrutacji, który będzie służył swoją wiedzą i doświadczeniem w trudnym procesie rekrutacji.